Fanklub XL

Vitajte!

Vyplnením registračného formulára a následnou registráciou sa stávate členom Fanklubu XL.

VÝHODY ČLENSTVA VO FANKLUBE:

Ako členovia fanklubu budete prví informovaní o našich novinkách, budete si môcť ako prví zakúpiť vstupenky niekoľko dní pred zahájením oficálneho predaja, budete zaradení do súťaží o Meet&Greet, čiže stretnutie s interpretom pred jeho koncertom, budete mať možnosť zakúpiť si vstupenky za najnižšie ceny, budete si môcť zakúpiť vstupenky do sektorov, ktoré nebudú bežne v predaji... My pripravíme pre Vás ešte ďalšie bonusy.

Formát/format: DD.MM.YYYY


Označením kolónky udeľujem spoločnosti XL group a.s., Štúrova 12, 81102 Bratislava, IČO 35831634, ako prevádzkovateľovi, sprostredkovateľom a spriazneným subjektom skupiny XL v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, a to na účel zaradenia do databázy a ich ďalšieho bezplatného spracovania na propagačné, reklamné a marketingové účely, vrátane zasielania informácií a následného predaja databáz tretím osobám. Súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Súhlasím s tým, aby boli mnou poskytnuté osobné údaje sprístupnené oprávneným zamestnancom, spolupracovníkom a zmluvným partnerom prevádzkovateľa. Vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä o práve na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania mojich osobných údajov v informačnom systéme, informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje, žiadať odpis mojich spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona, o práve namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladám, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez môjho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku a ich poskytovaniu na účely priameho marketingu, o práve nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre mňa právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania mojich osobných údajov, ako aj o ďalších právach dotknutej osoby. Rovnako som informovaný o svojom práve podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR pri podozrení, že sa moje osobné údaje neoprávnene spracúvajú.


Označením kolónky udeľujem spoločnosti XL group a.s., Štúrova 12, 81102 Bratislava, IČO 35831634, ako prevádzkovateľovi, sprostredkovateľom a spriazneným subjektom skupiny XL v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, a to na účel zaradenia do databázy a ich ďalšieho bezplatného spracovania na propagačné, reklamné a marketingové účely, vrátane zasielania informácií a následného predaja databáz tretím osobám. Súhlas udeľujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Súhlasím s tým, aby boli mnou poskytnuté osobné údaje sprístupnené oprávneným zamestnancom, spolupracovníkom a zmluvným partnerom prevádzkovateľa. Vyhlasujem, že som na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený a že týmto som ako dotknutá osoba informovaný o svojich právach podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä o práve na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania mojich osobných údajov v informačnom systéme, informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje, žiadať odpis mojich spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, ich likvidáciu, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona, o práve namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladám, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez môjho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku a ich poskytovaniu na účely priameho marketingu, o práve nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre mňa právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania mojich osobných údajov, ako aj o ďalších právach dotknutej osoby. Rovnako som informovaný o svojom práve podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR pri podozrení, že sa moje osobné údaje neoprávnene spracúvajú.